Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

22 czerwca 2022
  • Ogłoszenia
  • Konkursy dla NGO

udostępnij

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

  • Zadanie publiczne może być realizowane wyłącznie w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej oferenta.
  • Oferenci muszą prowadzić działalność statutową w zakresie zadań objętych konkursem.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest wpisać w ofercie cel szczegółowy oraz zadanie, w ramach którego ubiega się o dotację.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami i udzielenie im wsparcia na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego, zgodnie z zadaniami priorytetowymi ujętymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz celami szczegółowymi Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji wskazanych zadań publicznych, określonych w celach szczegółowych 1, 2 oraz 3 Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030, tj.:

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1 Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności wsparcia w zakresie rehabilitacji.

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2 Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3 Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Warunki udziału w konkursie

Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursu będzie mieć formę wsparcia wykonania zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  • Regionalny charakter zadania, poprzez udział w realizacji uczestników z co najmniej dwóch powiatów z terenu województwa podkarpackiego, których nazwę należy wskazać w ofercie.
  • Miejscem realizacji zadania jest teren województwa podkarpackiego. W uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyfiką projektu (ogólnopolskie konferencje, zjazdy, itp.), dopuszczalna jest realizacja zadania lub poszczególnych działań poza terenem województwa podkarpackiego – zasadność kwalifikuje Komisja Konkursowa.
  • Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym, przy czym wkład podmiotu w realizację zadania musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji, w tym wkład finansowy podmiotów minimum 5% wartości dotacji (środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego), pozostały wkład może być niefinansowy – osobowy. Wyceniony wkład rzeczowy nie będzie wliczany do wymaganego wkładu podmiotu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 300 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do 8 lipca 2022r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.rops.rzeszow.pl/dokumenty/rehab/2022/7982/regulamin.pdf

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×