Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2022 – 2024.

25 listopada 2021
  • Ogłoszenia
  • Konkursy dla NGO

udostępnij

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaj zadania i wysokość dotacji:
1. Rodzaj zadania: Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.
2. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2022 r. – 733 100 zł.
3. W latach 2023 – 2024 wysokość dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu Miasta Rzeszowa odpowiednio na rok 2023 i rok 2024.
4. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt 2 jest uzależniona od zabezpieczenia stosownych kwot w budżecie Miasta Rzeszowa na 2022 r., i może ulec zmianie.
5. Cele zadania: wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
6. Adresaci zadania: dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych lub oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Rzeszowa w wieku od 6 do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły, w której kontynuowana jest nauka po uzyskaniu pełnoletności (uczestnictwo w zajęciach po osiągnięciu przez podopiecznego pełnoletności możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii odpowiednio: wychowawcy, dyrektora placówki, zespołu kwalifikacyjnego). Dzieci i młodzież pochodząca z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Termin realizacji zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu obejmuje lata 2022-2024.

Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.: wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert” oraz rodzaj zadania konkursowego, zgodnie z formularzem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 w terminie do 14 .12.2021

Więcej na stronie

https://bip.erzeszow.pl/pl/63-ogloszenia-komunikaty-alarmy/1874-ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/42783-prezydent-miasta-rzeszowa-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-pomocy-spolecznej-na-lata-2022-_-2024.html

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×