Wojewoda Podkarpacki ogłosił konkursy na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w roku 2022.

28 kwietnia 2022

udostępnij

Wojewoda Podkarpacki ogłosił konkursy na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w roku 2022.

1)      Konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2022 roku.

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych oraz poszerzaniu dotychczasowej oferty pomocy dla osób bezdomnych, jak również działania w zakresie wychodzenia z bezdomności w placówkach udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz placówkach pomocy doraźnej. Tak sformułowany cel należy realizować m. in. poprzez:

 1. zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
 2. poprawę warunków socjalno-bytowych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz placówkach pomocy doraźnej;
 3. zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni;
 4. rozwój infrastruktury, w tym zwiększanie miejsc noclegowych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym;
 5. aktywizację i reintegrację społeczno-zawodową osób bezdomnych;
 6. przeciwdziałanie uzależnieniom osób bezdomnych.

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
 2. organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

– których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy społecznej.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 150 000 zł.  

Termin składania wniosków: do 13 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/konkurs-realizacja-zadan-na-rzecz-osob-bezdomnych/

2)      Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2022.

W ramach konkursu w 2022 r. dofinansowane będą projekty polegające na prowadzeniu placówek dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Tak sformułowany cel należy realizować m. in. poprzez:

 1. zapewnienie schronienia, opieki i wsparcia kobietom w ciąży oraz matkom z małoletnimi dziećmi,
 2. poprawę warunków socjalno – bytowych w placówkach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 3. pomoc matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży w integracji ze środowiskiem,
 4. oddziaływania wychowawcze przygotowujące mieszkańców placówek do samodzielnego życia w społeczeństwie,
 5. pomoc mieszkańcom placówek w wychowaniu dzieci.

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządoweniebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
 2. organizacje pozarządoweniedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

– których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy społecznej.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 50 000 zł.  

Termin składania wniosków: do 13 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/konkurs-wsparcie-placowek-dla-matek-z-maloletnimi-dziecmi-i-kobiet-w-ciazy/

3)      Konkurs ofert na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 roku

W ramach konkursu w 2022 r. dofinansowane będą zadania, służące zapobieganiu pogłębiania się niedostosowania społecznego wśród osób ze środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnieniu możliwości opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi, tj. osobami starszymi tak, aby rodziny tych osób mogły realizować swoje funkcje w innych obszarach aktywności społecznej.
Tak sformułowany cel należy realizować, m. in. poprzez:

 1. rozszerzenie oferty zajęć organizowanych przez placówki wsparcia dziennego, jako zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego;
 2. odbudowę i wzmocnienie autorytetu rodziców;
 3. podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych patologią poprzez rozwój profilaktyki;
 4. wypracowanie umiejętności pożytecznego spędzania czasu przez rozmaite grupy;
 5. podniesienie świadomości rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci;
 6. odbudowę i wzmocnienie autorytetu osób starszych;
 7. wzmacnianie identyfikacji grup i osób ze wspólnotą lokalną;
 8. tworzenie różnych grup, które będą jednoczyć ludzi o wspólnych zainteresowaniach, problemach, np. w klubach seniorów;
 9. rozszerzenie oferty zajęć zorganizowanych skierowanych do osób starszych

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządoweniebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
 2. organizacje pozarządoweniedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

– których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy społecznej.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 800 000 zł.  

Termin składania wniosków: do 13 maja 2022 r

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/51970/

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×