Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza  do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego konkursu grantowego w nowej edycji „Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich”. 

7 lutego 2022
 • Konkursy dla NGO

udostępnij

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza  do składania wniosków w ramach pierwszego otwartego konkursu grantowego w nowej edycji „Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich”. 

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na wsparcie  instytucjonalne swojej organizacji.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach: 

Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, rozumiane jako:
– diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych;
– rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online;
– minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.

Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej poprzez:

 1. – rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 2. – opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia interaktywnych lekcji i stacjonarnych zajęć szkolnych, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;

 Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży służące:

 1. – zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;
 2. – zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej;
 3. – promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym; 

   Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

 1. – wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
 2. – rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież;
 3. – inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy; 

Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych.

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 8.000 zł) może przeznaczyć na wsparcie instytucjonalne swojej organizacji. Ze środków tych można pokryć koszty dostosowania organizacji do funkcjonowania w czasie pandemii lub po jej zakończeniu, w szczególności zaś działań służących:

 1. – podnoszeniu wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy/wolontariuszek;
 2. – diagnozie sytuacji beneficjentów oraz działań na rzecz tworzenia strategii rozwoju projektów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w czasie pandemii i po jej zakończeniu;
 3. – przetrwaniu organizacji w czasie pandemii, a także po jej zakończeniu poprzez pokrycie opłat za czynsz, media itp.;
 4. – ułatwieniu pracy zespołu organizacji w stanie podwyższonego ryzyka zachorowań, a także po zakończeniu pandemii poprzez np. zakup środków trwałych;
 5. – innym zadaniom o charakterze rozwojowym i strategicznym np. promocja i komunikacja, opracowanie ekspertyz, tworzenie długoterminowych planów działania itp.

W ramach wnioskowanych projektów do 8.000 zł można przeznaczyć też na rozwój instytucjonalny swojej organizacji.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  40.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 18 marca 2022 r

Więcej informacji  w sprawie konkursu dostępnych jest na stronie:  https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×